VERTROUWENSPERSOON

Vertrouwenspersoon Azuro

Bij Azuro moet iedereen plezier in en aan de zwemsport kunnen beleven. Om dit te kunnen realiseren is een veilige vereniging een vereiste. Oftewel je moet je thuis en veilig voelen bij Azuro.

(Seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie zijn vormen van gedrag die niet thuis horen in een goed en stimulerend sportklimaat. Het bestuur van Azuro probeert dit soort ‘ongewenst gedrag’ dan ook zoveel mogelijk te voorkomen en heeft in dit kader een vertrouwenspersoon aangesteld.

Leden en ouders van leden respecteren over het algemeen elkaars grenzen. Grenzen die meestal heel vanzelfsprekend zijn, maar die af en toe expliciet gemaakt moeten worden omdat gedrag dat door een ander als ‘een leuke manier van omgaan’ wordt beschouwd voor een ander te ver gaat. Soms écht te ver. Wanneer een ander jou lastig valt met zijn of haar gedrag en je zelf niet meer weet hoe je de situatie op moet lossen, kun je verschillende dingen doen. Je kunt de hulp van een teamgenoot, coach, of het bestuur inroepen. Je kunt ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Azuro. Zij/Hij fungeert in eerste instantie als klankbord en kan je helpen te zoeken naar een oplossing. Vaak kan dat een informele oplossing zijn, waarbij een vertrouwenspersoon eventueel bemiddelt. Indien noodzakelijk of gewenst kan zij/hij je ook door verwijzen naar een andere instantie. Bij meer extreme vormen van ongewenst gedrag kan een formele oplossing meer voor de hand liggen.

 

Wie is de vertrouwenspersoon van Azuro?

Mirjam Visser is door het bestuur van Azuro benoemd tot vertrouwenspersoon en is bereikbaar via: vp@zvazuro.nl

 

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersoon van Azuro?

Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen de vereniging of binnen jouw team wel klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon. Dit kan gaan over:

 • pesten en gepest worden
 • grensoverschrijdend gedrag: bedreigen, discrimineren, afpakken, vernielen, bezeren, agressie, geweld
 • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort (buitensluiten)
 • grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig.
 • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft
 • je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team
 • je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is
 • iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
 • het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon van Azuro op de juiste plaats is

Azuro wijst de leden en ouders van leden op de mogelijkheid bij situaties van ongewenst gedrag een vertrouwenspersoon in te schakelen.

Wordt in eerste instantie een bestuurslid van de vereniging of een ander vertrouwd lid van de vereniging benaderd, dan kan op verzoek van de betrokkene de vertrouwenspersoon worden ingeschakeld.

 

Voorkomen is beter dan genezen

De vertrouwenspersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn.

Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en spelers. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.

 

Wat doet de vertrouwenspersoon van Azuro

De vertrouwenspersoon verzorgt de eerste opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag van overige leden van de vereniging dan wel van personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging mits dit gedrag zich in de context van de vereniging heeft afgespeeld.

De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:

 • De vertrouwenspersoon is voor leden, ouders en vrijwilligers aanspreekbaar voor problemen binnen en eventueel buiten de vereniging die te maken hebben met ongewenst gedrag;
 • De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Dit gebeurt alleen met de instemming van het slachtoffer en de beschuldigde.
 • De vertrouwenspersoon bemiddelt, beantwoordt vragen, verwijst indien nodig naar hulpinstanties, onderzoekt indien nodig en registreert
 • De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht
 • De vertrouwenspersoon begeleidt de aangever in het verdere verloop van de melding en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie.
 • De vertrouwenspersoon neemt bij zijn/haar werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. De vertrouwenspersoon behandelt de zaken in strikt vertrouwelijke sfeer en zorgt er voor dat de vertrouwelijkheid is gegarandeerd. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij/zij in die hoedanigheid verneemt. Deze plicht vervalt niet nadat betrokkene zijn taak als vertrouwenspersoon heeft beëindigd; De vertrouwenspersoon houdt van alle zaken een eenvoudige rapportage bij
 • De vertrouwenspersoon kan het bestuur van de vereniging in kennis stellen van het feit dat er melding is gemaakt van ongewenst gedrag. Alleen met toestemming van de betrokkene kan de vertrouwenspersoon derden binnen de vereniging (bijv. bestuursleden) in kennis stellen van de inhoud van de melding.
 • Indien de vertrouwenspersoon slechts aanwijzingen, doch geen concrete klachten bereikt, kan hij/zij deze ter kennis brengen van het bevoegd gezag
 • De vertrouwenspersoon adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd in zijn algemeenheid over zaken betreffende ongewenst gedrag en over de wijze waarop dit is te voorkomen. Onder ongewenst gedag wordt in ieder geval verstaan: – seksuele intimidatie – bedreiging – discriminatie- pesten. Maar ook andere vormen van intimidatie of van verbaal of lichamelijk geweld kunnen als ongewenst gedrag worden beschouwd.
 • Het kan zijn dat de ‘meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ of een andere klachtenregeling, zoals gehanteerd door het NOC*NSF, meer geschikt is voor de behandeling van de melding/klacht. In dat geval zal de vertrouwenspersoon dit met betrokkene bespreken en doorverwijzen. Daarnaast kan het in geval van beschuldiging van strafbare zaken, noodzakelijk zijn om aan te dringen op het doen van aangifte bij de politie. Bij kinderen onder de 12 jaar kan het nodig zijn, al dan niet met instemming van het slachtoffer, contact op te nemen met ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers en de politie.

 

Traject Vertrouwenspersoon